بررسی رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی در بین جوانان 15 تا 24 سال شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر که با هدف شناخت رابطۀ بین سرمایۀ فرهنگی و میزان مشارکت اجتماعی در بین جوانان شهر ایلام در سال 1395 انجام شده، از نوع پیمایشی است. جامعۀ آماری آن نیز شامل کلیۀ جوانان شهر ایلام با دامنۀ سنی 15 تا 24 سال به تعداد 59 هزار و 930 نفر بر اساس سالنامۀ آماری سال 1395 می‌باشد که به جهت گستردگی از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 381 نفر تعیین گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این بررسی، پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از طریق نرم‌افزار spss نسخه 22 با استفاده از دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. در سطح آمار توصیفی از نمودار فراوانی، درصد و میانگین و در سطح استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. روایی ابزار پژوهش نیز از طریق اعتبار صوری و پایایی آن از طریق فرمول کوکران به دست آمد. یافته‌ها نشان داد که معیار sig بعد ذهنی سرمایۀ فرهنگی برابر با 000/0 است و این نشان می‌دهد که بین بعد ذهنی سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی رابطۀ معناداری وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی پیرسون نیز 974% است که نشان از همبستگی مثبت و قوی بین دو متغیر دارد؛ یعنی هرچه بر بعد ذهنی سرمایۀ فرهنگی افزوده شود، مشارکت اجتماعی افزایش خواهد یافت. دو متغیر عینیت‌یافتگی سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی نیز در سطح 000/0 معنادار هستند؛ همچنین میزان همبستگی (950/0) دو متغیر، نشان‌دهندۀ همبستگی مثبت و قوی است، یعنی با رشد بعد عینی سرمایۀ فرهنگی، شاهد گرایش به مشارکت اجتماعی در بین جوانان ایلام خواهیم بود. مقدار معناداری بین بعد نهادی سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی (000/0) و میزان همبستگی (928/0)، حاکی از معنادار شدن رابطه و همبستگی مثبت و قوی بین دو متغیر است؛ به این معنا که افزایش بعد نهادی سرمایۀ فرهنگی سبب افزایش میزان مشارکت اجتماعی در میان جوانان شهر ایلام می‌گردد.

کلیدواژه‌ها