کلیدواژه‌ها = مشارکت اجتماعی
تبیین رابطۀ بهزیستی اجتماعی با زیست‌پذیری شهری (مطالعۀ موردی: شهر ایلام)

دوره 23، شماره 74.75، شهریور 1401، صفحه 93-123

منصور منصوری مقدم؛ منصور منصوری مقدم