بررسی تجربی رابطه ی ابعاد سرمایه ی اجتماعی و هویت اجتماعی (مورد مطالعه: دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس

چکیده

بررسی تجربی رابطه ی ابعاد سرمایه ی اجتماعی و هویت اجتماعی[1]
 (مورد مطالعه: دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر ایلام)
 (1389-1390)
 

 

                                                                  
                                                                                  علی صیدی٭
 
چکیده
مقاله ی حاضر با هدف " بررسی رابطه ی ابعاد سرمایه ی اجتماعی و هویت اجتماعی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر ایلام در سال  تحصیلی1389-1390" انجام شده است.جامعه ی آماری این تحقیق دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر ایلام  به تعداد 582 نفر بوده اند؛ حجم نمونه ی مورد بررسی، 231نفر، روش مورد استفاده، پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی محقق ساخته بود. آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین متغیر های مستقل تحقیق( مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی) و هویت اجتماعی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر ایلام رابطه ی معناداری وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نشان می‌دهد که متغیر مشارکت اجتماعی تأثیر بیشتری،(59/0=Beta) و متغیر دیگر تحقیق(اعتماد اجتماعی) تأثیر کمتری در تغییرات هویت اجتماعی دانش آموزان دارد(17/0=Beta). 
واژگان کلیدی: هویت اجتماعی، سرمایه ی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، دانش آموزان شهر ایلام٭  مربی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور استان ایلام        
 

کلیدواژه‌ها