بررسی زمینه‌های مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های گروهی و اجتماعی (دانش‌آموزان متوسطۀ شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مشارکت یکی از ارکان اساسی در توسعه، بخصوص توسعۀ پایدار محسوب می‌شود و کمتر برنامه‌ریزی محلی، ملی و بین‌المللی‌ای وجود دارد که یکی از بخش‌های مهم آن، مشارکت و انگیزش اجتماعی مردم نباشد. در این راستا در پژوهش حاضر به بررسی و مطالعۀ زمینه‌های مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های گروهی و اجتماعی (دانش‌آموزان متوسطۀ شهر ایلام) پرداخته شد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل 1524 نفر و نمونۀ آماری آن شامل 256 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی شهر ایلام بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار spss استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای اعتماد اجتماعی، سن، انسجام اجتماعی، ساختار قدرت در خانواده (مشورت‌محور) و رضایتمندی به میزان 23 درصد توانایی تبیین تغییرات متغیر وابستۀ مشارکت در فعالیت‌های گروهی و اجتماعی را دارند.

کلیدواژه‌ها