نویسنده = خداکرم مظاهری
تعداد مقالات: 5
1. کوچ والیان لرستان فیلی به پشتکوه؛ بازخورد سیاست قاجاری کردن ایران

دوره 21، 66,67، بهار و تابستان 1399، صفحه 34-52

ابراهیم یعقوبی؛ خداکرم مظاهری


2. واکاوی قلمرو جغرافیای سیاسی والیان فیلی پشتکوه

دوره 20، شماره 64.65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 34-53

ابراهیم یعقوبی؛ خداکرم مظاهری؛ سیاوش یاری


4. زاگرس مرکزی و مسیرهای ارتباطی منطقه‌ای - محلی

دوره 14، شماره 38 و 39، بهار و تابستان 1394، صفحه 70-91

خداکرم مظاهری؛ رضا حقیقی


5. در جستجوی مرهشی باستان در منطقه پشت‌کوه استان ایلام

دوره 14، شماره 40 و 41، پاییز و زمستان 1392، صفحه 30-46

ابراهیم مرادی؛ خداکرم مظاهری