موره‌کن: شواهدی از گروه‌بندی‌های درون منطقه‌ای دورۀ مفرغ میانۀ زاگرس مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

2 دکتری باستان شناسی از دانشگاه تهران، گرایش دوران تاریخی.

10.22034/farhang.2022.149140

چکیده

یکی از مسائل مهم مطرح در باستان­شناسی، تشخیص و تبیین مرزبندی­های فرهنگی بر اساس توزیع مواد فرهنگی است. در این پژوهش با بهره­گیری از نتایج مطالعات میدانی محوطۀ موره‌کن در درّۀ هُلیلان، مطالعات کتابخانه­ای و شیوۀ توصیفی-تحلیلی به تبیین مرزبندی­های فرهنگی درون منطقه‌ای حوزۀ زاگرس مرکزی در دورۀ مفرغ میانه پرداخته شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که محوطۀ موره‌کن استقرارگاه کوچ‌نشینی شاخصی است که در حوزۀ چراگاه‌های زمستانی شکل گرفته است و حاوی نهشت­های فرهنگی مهمی از دورۀ مفرغ می‌باشد. در دورۀ مفرغ میانه تفاوت‌های مهمی در سبک سفال رایج در زیستگاه‌های درّۀ هُلیلان نسبت به سبک سفال در محوطه­های کوچ‌نشینی دامنه‌های جنوبی درّۀ هُلیلان دیده می­شود. زیستگاه‌های درّۀ هُلیلان با گروه درّه­های بخش شمالی حوزۀ توزیع سنّت سفال منقوش یکرنگ گودین III کشش و همگرایی داشته و به نظر می‌رسد حاشیۀ جنوبی درّۀ هُلیلان، چراگاه زمستانی گله‌داران متحرک مناطق پیشکوه بوده است. درّه­های حوزۀ زاگرس مرکزی در دورۀ مفرغ میانه را می‌توان به دو گروه منطقه­بندی کرد: گروه اول، درّه­های در امتداد محور شرقی - غربی و در راستای مسیر ارتباطی جادۀ خراسان بزرگ را در بر می­گیرد. به نظر می‌رسد جادۀ خراسان بزرگ و تماس­هایی که به واسطۀ آن شکل گرفته، نقش اصلی را در پیوندهای درون منطقه‌ای این حوزه داشته است. گروه دوم، درّه­های در امتداد محور شمالی - جنوبی نواحی پیشکوه شرقی و پیشکوه غربی به علاوۀ درّه نهاوند در شرق کوه گرین را شامل می­شود. احتمالً زندگی کوچ‌نشینی نقش مهمی در برقراری پیوندهای درون منطقه‌ای در این قسمت از زاگرس مرکزی داشته است.

کلیدواژه‌ها