کوچ والیان لرستان فیلی به پشتکوه؛ بازخورد سیاست قاجاری کردن ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده

والیان لرستان از سلسله­های محلی ایران هستند که در عهد شاه عباس صفوی عهده­دار قلمرو اتابکان لر کوچک شدند و والیگری آنان تا دورۀ رضاشاه پهلوی تداوم یافت. در دورۀ فتحعلی‌شاه قاجار، پیشکوه که مهمترین قسمت لرستان بود از قلمرو حکومت آنها جدا شد و به ناچار و علی­رغم خواست خود به ناحیۀ پشتکوه که قسمتی دورافتاده و کم‌اهمیت در غرب لرستان بود، کوچ دائمی کردند. در این پژوهش علت این کوچ دائمی بررسی شد. روش انجام تحقیق، تاریخی، توصیفی و تحلیلی و مبنای کار، استخراج داده­ها از منابع اصلی بود. نتایج پژوهش نشان داد که کوچ والیان لرستان به پشتکوه بعد از سپردن نیابت سلطنت نواحی غربی ایران به محمدعلی‌میرزا رخ داد. والیان نیز به ناچار جهت حفظ و تداوم والیگری خود و احتراز از کشمکش با شاهزادگان قاجاری به پشتکوه کوچ کردند و کوچ آنان، بازخورد سیاست قاجاری کردن ایران بود.

کلیدواژه‌ها