تحلیل مردم‌شناختی پوشاک در استان ایلام (مطالعۀ موردی: تیرۀ مرشدوند از ایل خزل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پوشاک به عنوان یک عنصر فرهنگی حامل پیام‌ها و رموز مختلفی است که از آداب و رسوم، سنن و خاستگاه قومی جوامع سرچشمه گرفته است. در عصر حاضر علی‌رغم اشاعۀ فرهنگ و تعامل اجتماعی، هنوز هم پوشاک یکی از مشخصه‌های فرهنگی و تمایز بین گروه‌های انسانی و اقوام به شمار می‌رود. روش کار در این پژوهش، مطالعۀ عمیق و ژرفانگر بوده و در آن از مطالعۀ اسنادی و کتابخانه‌ای، حضور در میدان تحقیق و مشاهدۀ مستقیم همراه با مشارکت و مصاحبه استفاده گردیده و برای تبیین داده‌های پژوهش، سه رویکرد کارکردگرایی، اشاعه‌گرایی و نمادگرایی تفسیری به کار گرفته شده است.  بررسی‌ها نشان داد که با توجه به گذر زمان و توسعۀ تکنولوژی، گسترش رسانه‌ها و تغییر مشاغل، پوشاک دچار تحولات بسیاری شده و توجه انسان بیشتر به زیبایی و تناسب لباس معطوف گشته است. منطقۀ مورد مطالعه نیز از این تحول به دور نبوده و کارکرد بعضی از اجزای پوشاک در این منطقه از بین رفته و انواع دیگری جایگزین آن شده است.

کلیدواژه‌ها