بررسی تأثیر عوامل محیطی معنویت گرایی بر میزان تعارضات سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: واحدهای فرهنگی ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل محیطی معنویت­گرایی بر میزان تعارضات سازمانی کارکنان است که با روش توصیفی-‏ همبستگی انجام شده است. جامعۀ آماری آن را، کلیۀ کارکنان واحدهای فرهنگی زیرمجموعۀ ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام به تعداد 1900 نفر تشکیل داد که 320 نفر از آنان با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان و به صورت تصادفی، انتخاب شدند. یافته­ها نشان داد که بین معنویت‌گرایی و تعارض سازمانی با ضریب 82/0- همبستگی قوی معناداری وجود دارد؛ به عبارتی هرچه معنویت‌گرایی در این سازمان بیشتر باشد، میزان تعارضات سازمانی کاهش می‌یابد. بین مؤلفه‌های معنویت­گرایی (محیط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) و تعارض سازمانی نیز همبستگی معناداری وجود دارد؛ به عبارتی هرچه تأثیر مؤلفه‌های معنویت‌گرایی در سازمان بیشتر باشد، میزان تعارض کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها