بررسی رابطۀ بین بازاریابی رابطه‌ای مؤسسات خیریه و تمایل به اهدای کمک از سوی خیرین با نقش تعدیل‌گر هویت فرهنگی - محلی در شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین بازاریابی رابطه‌ای مؤسسات خیریه و تمایل به اهدای کمک از سوی خیرین با نقش تعدیل‌گر هویت فرهنگی - محلی در شهر ایلام است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوۀ گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعۀ آماری آن نیز شامل خیرین شهرستان ایلام است که باتوجه به نامحدود بودن، تعداد 384 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه­گیری در این تحقیق، نمونه­گیری در دسترس است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می‌باشد که روایی و پایایی آن تأیید شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم‌افزار ویژوال پی‌ال‌اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین بازاریابی رابطه‌ای مؤسسات خیریه و تمایل به اهدای کمک از سوی خیرین، رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین هویت فرهنگی - محلی بر رابطۀ بین بازاریابی مؤسسات خیریه و تمایل به اهدای کمک از سوی آنها مؤثر است و نقش تعدیلگر دارد.
 

کلیدواژه‌ها