ارزیابی آمادگی سازمان‌های فرهنگی و آموزشی استان ایلام برای کاربرد نظام آموزش ضمن خدمت الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 نویسنده

چکیده

ارزیابی آمادگی سازمان‌های فرهنگی و آموزشی استان ایلام  برای کاربرد نظام آموزش ضمن خدمت الکترونیکی[1] ندا فتح‌اللهی[1]  حسین مهدی‌زاده **  اسفندیار محمدی *** چکیده      آموزش الکترونیکی یکی از پیشرفت‌های نوظهور فن‌آوری‌‌های اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌ی آموزش کارکنان است و انجام دادن مطالعات امکان‌سنجی به منظور سنجش میزان آمادگی سازمان‌های مختلف برای استقرار این نوع نظام آموزشی ضروری می‌باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و با هدف سنجش میزان آمادگی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت الکترونیکی در سازمان‌های فرهنگی و آموزشی استان ایلام و بر مبنای مدل قائنی و عبدالحق(1389) صورت گرفت. به منظور گردآوری داده‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای، ابتدا پنج سازمان فرهنگی و آموزشی استان ایلام(شامل: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان ایلام، دانشگاه ایلام، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام) انتخاب شدند و نظرات 119 نفر از کارکنان و مدیران در قالب پرسش‌نامه‌ای محقق ساخته(مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت) اخذ شد. نتایج ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که مقیاس‌های به‌کار رفته در پرسش‌نامه دارای پایایی قابل‌قبول بوده و پنج‌نفر از صاحب‌نظران حوزه‌ی فن‌آوری‌ اطلاعات و مدیریت، روایی صوری پرسش‌نامه را تأیید کردند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که آمادگی سازمان‌های مورد مطالعه از ابعاد فرهنگی(با میانگین44/2 از 5)، ساختاری(با میانگین14/2 از 5)، منابع انسانی(با میانگین08/2 از 5)، فنی و تجهیزاتی(با میانگین93/1 از 5) و در مجموع، آمادگی کلی(با میانگین33/2 از 5) پایین‌تر از متوسط بوده و در حد مطلوب قرار ندارد. واژه‌گان کلیدی: ارزیابی آمادگی الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، آموزش ضمن خدمت، سازمان‌های فرهنگی و آموزشی استان ایلام
[1] کارشناس ارشد مدیریت اجرایی . نویسنده‌ی مسئول ** استادیار گروه مهندسی فن‌آوری اطلاعات دانشگاه ایلامونویسنده‌ی مسئول *** استادیار گروه مدیریت دانشگاه ایلام

کلیدواژه‌ها