امکان سنجی توسعه­ ی طبیعت گردی در استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 نویسنده

چکیده

امکان سنجی توسعه‌ی طبیعت گردی در استان ایلام
جواد رحیمی مقدم*
احسان ناظری**
چکیده
امروزه با توجه به اهمیت و جایگاه صنعت گردشگری و طبیعت گردی و رقابتی شدن این صنعت سرمایه ساز، ضرورت بسترسازی و برنامه ریزی های منطقی و در پی آن، اجرا نمودن زیرساخت های تأیید شده در کشور، به ویژه در استان کوچک؛ اما پر استعداد ایلام، صد چندان جلوه گری می نماید. هدف از تحقیق حاضر بررسی قابلیت های طبیعی استان ایلام در راستای جذب طبیعت گرد می باشد. پژوهش حاضر از نوع تحقیق نظری، و روش تحقیق آن توصیفی _ تحلیلی است. داده های حاصل از پرسش نامه ها توسط نرم افزارهای Excel  و SPSS تجزیه و تحلیل شده و در پایان با استفاده از روش های حل فرضیات با استفاده از آزمون T این نتیجه به دست آمد که فرضیات موجود تأیید شده و استان ایلام قابلیت جذب گردشگر و توسعه‌ی طبیعت‌گردی دارد و برای تبدیل شدن به قطب طبیعت‌گردی غرب کشور از ظرفیت و توانمندی لازم برخوردار است.
 
واژگان کلیدی: طبیعت گردی، امکان سنجی، استان ایلام، گردشگری.
 * استادیار گروه جهانگردی مؤسسه‌ی آموزش عالی باختر ایلام.


** کارشناس ارشد رشته مدیریت جهانگردی (برنامه ریزی توسعه) و نویسنده‌ی مسئول.

کلیدواژه‌ها