بررسی تأثیر سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران و کارشناسان (مورد مطالعه: استانداری ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس

2 نویسنده

چکیده

بررسی تأثیر سیستم اتوماسیون اداری
 بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران و کارشناسان
 (مورد مطالعه: استانداری ایلام)
 
صادق فیض اللهی *
علیرضا شیرمحمدی**
 نبی امیدی***
 
چکیده
در تحقیق حاضر تأثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران و کارشناسان استانداری بررسی شده است. این تحقیق، به لحاظ روش، از نوع تحقیقات علّی- همبستگی و بر مبنای هدف، کاربردی است. جامعه‌ی آماری تحقیق 90 نفر از مدیران و کارشناسان استانداری استان ایلام بوده که به صورت تصادفی انتخاب‌شده‌اند؛ و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری و استفاده از نرم‌افزار LISREL انجام شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که سیستم اتوماسیون اداری بر افزایش صحت تصمیم‌گیری، دقت، به هنگام بودن و اقتصادی بودن تصمیم‌گیری مدیران تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر آن، نتایج آزمون مدل نشان می‌دهد که از برازش خوبی برخوردار است.
واژگان کلیدی: سیستم، اتوماسیون اداری، تصمیم‌گیری، معادلات ساختاری* مربی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مهران و نویسنده‌ی مسئول


** مربی دانشگاه پیام نور ایلام


*** مربی دانشگاه پیام نور ایلام
 

کلیدواژه‌ها