سیمای جنگ تحمیلی در شعر شاعران فارسی سرای ایلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس

چکیده

سیمای جنگ تحمیلی در شعر شاعران فارسی سرای ایلامی
                                                                           
                                                                                                            محمد جلیل بهادری*
چکیده
هدف این مقاله بیان برخی از مضامین مرتبط با جنگ تحمیلی و وصف رشادت‌های مدافعان میهن اسلامی در شعر شاعران ایلامی است. یکی از رویدادهایی که بر شعر معاصر و به ویژه سروده های شاعران ایلامی تأثیر بسزایی داشته، جنگ تحمیلی است. نمادها و مضامین خاص جنگ چنان بر روح و فکر سرایندگان این دیار سایه انداخته، که کمتر اثری را می‌توان یافت عاری از این مؤلفه‌ها باشد. شهید، شهادت طلبی، جبهه، خاطرات جنگ، اُسرا، جانبازان، مفقودالاثرها و وصف شهرهای جنگ‌زده از مضامین عمده‌ی این نوع شعر شاعران ایلامی است. شاعران استان یا خود لحظات و رویدادهای جنگ را تجربه کرده‌اند یا بارها از دیگران شنیده‌ و آثار آن را حس کرده‌اند؛ بنابراین، این حادثه جزء لاینفک روح و ضمیر آنان گشته و در اشعارشان ظهور یافته است. در این مقاله که به روش معمول مطالعات کتابخانه‌ای و استفاده از اسناد و آثار منظوم شاعران بومی استان به رشته ی تحریر درآمده، تلاش شده برخی از مضامین مرتبط با جنگ تحمیلی در سروده‌های فارسی شاعران استان ایلام بیان شود.
واژگان کلیدی: شعرایلام، شاعران ایلامی، جنگ، ادبیات پایداری* مربی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد ایلام

کلیدواژه‌ها