کارکردهای آشکار و پنهان زیارتگاه‌های ایلام(1320-1390)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 نویسنده

چکیده

کارکردهای آشکارو پنهان زیارتگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ایلام قبل و بعد از انقلاب اسلامی(1320-1390)[1] علی محمد ولوی * فاطمه جمیلی **     لیلا محمد نیاکان *** چکیده درجوامع دینی، تاریخ روستاها، شهرها و مناطق با تاریخ مراکز زیارتی عجین است. زیارتگاه ها از عوامل حفظ سنت ها و هویت فرهنگی جوامع محل استقرارشان هستند. این اماکن کارکردهای آشکار و پنهانی دارند که بر ابعاد مختلف حیات اجتماعی اثر‌گذار است. این کارکردها (آشکار وپنهان) مدام در مسیر تطور و‌تحول اند. حوادث مهمی چون انقلاب در این تطور نقش محوری دارند.      در این پژوهش براساس نظریه‌ی‌«مرتون» ‌کارکردهای آشکار و پنهان زیارتگاه‌های ایلام (حوزه‌ی شمالی استان) در دو مقطع قبل و بعد از انقلاب مورد مقایسه قرار گرفته اند. روش کار در گردآوری اطلاعات از طریق تبدیل داده های کیفی به کمی با رویکرد مقایسه ای است.نتایج استخراج داده‌ها  حاکی از  افزایش کارکرد‌های آشکار و پنهان  زیارتگاه‌ها در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نسبت به قبل از انقلاب اسلامی  است. واژگان کلیدی: کارکرد، کارکردآشکار و پنهان، زیارتگاه، ایلام شمالی، انقلاب اسلامی.      * استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهرا (س)تهران **استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه الزهرا(س)تهران ***کارشناس ارشد تاریخ اسلام و نویسنده ی مسئول 

کلیدواژه‌ها