کلیدواژه‌ها = کردی جنوبی
ساخت مجهول در گویش لکی دره‌شهر: رویکردی نقش‌گرا

دوره 24، شماره 78.79، شهریور 1402، صفحه 145-169

ابوذر حسنوندعموزاده


ساختار «فعل» در گویش خزلی

دوره 18، شماره 54.55، شهریور 1396، صفحه 134-151

مسلم خزلی؛ سکینه آزادی