ساخت مجهول در گویش لکی دره‌شهر: رویکردی نقش‌گرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دبیر زبان انگلیسی و دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران(نویسنده مسئول).

10.22034/farhang.2023.182553

چکیده

لکی از گویش‌های زبان‌های ایرانی شمال غربی و از زیرشاخه‌ها‌ی زبان کردی جنوبی است. این گویش در استان‌های ایلام، کرمانشاه، لرستان، همدان و برخی از نقاط شمال ایران رایج است. گویش لکی دَره‌شهر نیز به عنوان گونه‌ای از لکی در شهرستان دره‌شهر، از توابع استان ایلام، رواج دارد. در جستار حاضر، که از نوع توصیفی – تحلیلی است، به بحث در مورد ساخت مجهول در گویش لکی دره‌شهر از دیدگاه دستور نقش و ارجاع پرداخته شد و توصیفی از شرایط و چگونگی وقوع این فرآیند ارائه گردید. اهداف این پژوهش عبارت بودند از: 1- ثبت و ضبط یکی از ویژگی‌های دستوری گویش لکی به عنوان یکی از گویش‌های در حال خاموشی؛ 2- بومی‌سازی دانش زبان‌شناسی در ایران و 3- شناخت ویژگی‌های رده‌شناختی گویش لکی دره‌شهر. حاصل این بررسی نشان داد که مجهول‌سازی به عنوان یکی از فرآیندهایی که سبب کاهش ظرفیت فعل می‌شود در سطح نحوی صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها