نویسنده = مرضیه مهربانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موانع ازدواج از دیدگاه دانشجویان دانشگاه ایلام در سال تحصیلی 1395

دوره 19، شماره 60.61، پاییز و زمستان 1397، صفحه 181-206

زهرا طاهری؛ مرضیه مهربانی؛ مریم قاسمیپور