بررسی موانع ازدواج از دیدگاه دانشجویان دانشگاه ایلام در سال تحصیلی 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تأخیر در سن ازدواج پدیده­ای است که در جهان معاصر در تمام کشورهای مختلف اعم از توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته عمومیت یافته است؛ اگرچه در جای جای جهان، اشتراکات فراوانی در علل این پدیده وجود دارد؛ ولی می‌توان در هر منطقۀ جغرافیایی و فرهنگ حاکم بر آن علت‌های خاصی را جویا شد؛ چنانکه در ایران با توجه به شرایط فرهنگی ویژۀ آن علت‌ها متفاوت است. این پژوهش با هدف توصیف موانع ازدواج در بین 374 نفر از دانشجویان دانشگاه ایلام در سال تحصیلی 1395 صورت گرفته است. روش نمونه‌گیری، طبقه­ای بوده و برای آزمون فرضیه‌ها و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. مهمترین یافته‌های این پژوهش بدین قرار است:
در مقایسۀ میانگین نمرات عوامل تأثیرگذار بر موانع ازدواج (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بی‌توجهی مسئولان)، عامل فرهنگی با 16/3 درصد، عامل اقتصادی با 12/3 درصد، عامل بی‌توجهی مسئولان با 74/2 درصد و عامل اجتماعی با 31/2 درصد، به ترتیب، بیشترین تا کمترین میانگین نمره را در بین نمونۀ مورد بررسی داشته‌اند و در مقایسه بین میانگین نمرات گویه‌های مورد استفاده برای 1. متغیر عامل فرهنگی موانع ازدواج، عیب شمردن جلسات آشنایی قبل از ازدواج با 88/3 درصد بیشترین نمره و عیب شمردن طرح مسئلۀ ازدواج توسط خانوادۀ دختر با 39/2 درصد کمترین نمره؛ 2. متغیر عوامل اقتصادی، بالا بودن هزینۀ زندگی با 42/4 درصد بیشترین نمره و فاصلۀ طبقاتی دو خانواده با 44/2 درصد کمترین نمره؛ 3. متغیر عدم اعطای وام مورد نیاز به زوج‌های جوان با 61/3 درصد بیشترین نمره و عدم حمایت از ازدواج‌های ساده با 08/2 درصد کمترین نمره و 4. متغیر عامل اجتماعی موانع ازدواج، وضع مهریۀ سنگین با 96/2 درصد بیشترین نمره و ازدواج پس از اتمام تحصیلات با 16/2 درصد کمترین نمره را از بین گویه‌ها به دست آورده‌اند.

کلیدواژه‌ها