تعداد مقالات: 123
1. بررسی کیفیت بصری سیما و منظر شهری ایلام

دوره 14، شماره 38 و 39، بهار و تابستان 1394، صفحه 10-27

توران احمدی؛ سعید ملکی


2. کارکردهای آشکار و پنهان زیارتگاه‌های ایلام(1320-1390)

دوره 14، شماره 40 و 41، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-29

علی محمد ولوی؛ فاطمه جمیلی؛ لیلا محمد نیاکان


3. قرائت شهروندان شهر ایوان از مفهوم حقوق شهروندی

دوره 15، شماره 42 و 43، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-26

سید محمود نجاتی حسینی؛ میثم قدسی


4. بررسی رابطه سرمایه فرهنگی وسرمایه نمادین فرهنگی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام)

دوره 15، شماره 44 و 45، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-21

یارمحمد قاسمی؛ احسان نامدارجویمی


5. بررسی عوامل مؤثر در جلب رضایت بازدیدکنندگان پارک جنگلی چغاسبز ایلام

دوره 16، شماره 46 و 47، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-20

نسیبه ره‌انجام؛ جعفر حسین‌زاده؛ یارمحمد قاسمی


6. سنجش وضعیت شاخص های توسعه‌یافتگی در شهرستان های استان ایلام

دوره 16، 48 , 49، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-27

سعید امان‌پور؛ علیرضا پرویزیان؛ مهدی علیزاده


7. پژوهشی تطبیقی در چند باور عامیانۀ ایلام و انعکاس آنها در متون کهن ادبیات فارسی

دوره 17، شماره 50.51، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-22

رحمان ذبیحی؛ مریم کسایی


8. جغرافیای تاریخی ماسبذان در دورۀ سلجوقی

دوره 17، شماره 52.53، پاییز و زمستان 1395، صفحه 4-24

محسن رحمتی


10. تبیین جامعه‌شناختی مشارکت ورزشی زنان با تأکید بر هنجارهای جنسیتی (مورد مطالعه: زنان استان ایلام)

دوره 18، شماره 56.57، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-31

علی نوروزی؛ امیر ملکی؛ مهربان پارسامهر؛ حمید قاسمی


11. تحلیلی بر عدالت اجتماعی در ساختار فضایی نواحی شهری (مطالعۀ موردی: نواحی شهر ایلام)

دوره 19، شماره 58.59، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-35

سعید ملکی؛ مریم آزادبخت


13. استعاره‌های مفهومی رنگ در زبان کردی ایلامی

دوره 14، شماره 38 و 39، بهار و تابستان 1394، صفحه 28-37

مریم تفرجی یگانه؛ کلثوم گراوند


14. در جستجوی مرهشی باستان در منطقه پشت‌کوه استان ایلام

دوره 14، شماره 40 و 41، پاییز و زمستان 1392، صفحه 30-46

ابراهیم مرادی؛ خداکرم مظاهری


15. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به خشونت (مطالعه موردی: دانش‌آموزان مقطع متوسطه بخش چوار)

دوره 15، شماره 42 و 43، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-55

محمد حسین اسدی؛ امیدعلی احمدی؛ نادر بازیار


16. رابطه‌یبین هوش سازمانی و چابکی سازمانی در استانداری ایلام

دوره 15، شماره 44 و 45، پاییز و زمستان 1393، صفحه 22-36

اردشیر شیری؛ اکرم محسنی مقدم؛ شمس الدین فیضی


19. سطح‌بندی شهرستان‌های استان ایلام از لحاظ شاخص‌های توسعه با استفاده از تکنیک فازی

دوره 17، شماره 50.51، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-36

سعید ملکی؛ نبی‌الله حسینی


20. بررسی مطلوبیت فضاهای گذران اوقات فراغت شهروندان ایلام (مطالعۀ موردی: فضاهای سبز شهری)

دوره 17، شماره 52.53، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-39

طیبه اکبری؛ جعفر حسین زاده؛ اردشیر شیری


21. جایگاه و اقدامات ابوجعفر صیمری در تحولات سیاسی – اجتماعی عصر آل‌بویه

دوره 18، شماره 54.55، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-35

مرتضی اکبری؛ سیاوش یاری؛ همایون جمالی


22. تدوین راهبردهای توسعۀ صنعت گردشگری در استان ایلام

دوره 18، شماره 56.57، پاییز و زمستان 1396، صفحه 32-54

نبی امیدی؛ اسفندیار محمدی؛ اردشیر شیری


25. ارزیابی رابطه‌ی سبک‌های تفکر، تحمل ابهام و خطرپذیری با خلاقیت مدیران در شهرستان ایلام

دوره 14، شماره 38 و 39، بهار و تابستان 1394، صفحه 38-52

اعظم عبدالهی؛ ناصر سراج خرمی؛ مسعود برومند نسب