فصل‌نامه‌ی علمی  فرهنگ ایلام با تکیه بر غنای فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی بیش از یک دهه، فعالانه مروج نشر فرهنگ و معارف مردم استان ایلام بوده است و از آغاز انتشار (بهار 1379) تا کنون با وجود فراز و فرود زیاد، بیش از ده ها مقاله‌ی علمی – پژوهشی از استادان دانشگاه‌ها، پژوهشگران و صاحب‌نطران حوزه‌ی فرهنگ را بازتاب داده است. این فصلنامه به استناد نامه‌ی شماره‌ی 163572 مورخ 1390/8/23 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دریافت رتبه‌ی علمی مأموریت خود در حوزه‌ی فرهنگ و هنر (با تأکید بر فرهنگ بومی) را تداوم بخشیده است و آمادگی دارد تا مقالات ارزشمند محققان و پژوهشگران ارجمند را در حوزه فرهنگ استان ایلام به چاپ رساند.

 

شماره جاری: دوره 20، 62,63 - شماره پیاپی 62، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-257 

3. تحلیل ثانویۀ علل وقوع طلاق در استان ایلام در سال 1395

صفحه 48-73

ابراهیم میرزایی؛ معصومه موسی زاده؛ محبت محبی


6. بررسی هویت شهری ایلام و مؤلفه‌های هویت‌بخش آن

صفحه 118-141

سعید صالحی زلانی؛ علی هاشمی؛ عباس میرزاد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
شاپا چاپی
2676-5942