فصلنامه علمی ترویجی فرهنگ ایلام (FARHANG) - واژه نامه اختصاصی