فصلنامه علمی ترویجی فرهنگ ایلام (FARHANG) - اهداف و چشم انداز