پارتی‌بازی و عملکرد شغلی، تبیین نقش میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر پارتی‌بازی بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی انجام شده است. روش انجام این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی – همبستگی مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعة آماری آن نیز شامل کلیة کارکنان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام به تعداد 300 نفر بود که به منظور تعیین حجم نمونه (168 نفر)، از فرمول کوکران استفاده شد؛ اما به دلیل اینکه تحقیق حاضر در صدد بهره‌گیری از مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل بود و از آنجا که برای انجام این مهم، حداقل نمونه می‌بایست 200 نفر باشد، تعداد 230 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه تعیین شد. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها نیز پرسشنامه بود؛ بنابراین برای سنجش متغیر پارتی‌بازی از پرسشنامة عبدالله و همکاران (1998)، عملکرد شغلی پاترسون و همکاران (1992) و اعتماد سازمانی شفیعی (1390) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که پارتی‌بازی بر عملکرد شغلی و اعتماد سازمانی، تأثیر منفی و معناداری دارد. اعتماد سازمانی نیز بر عملکرد شغلی، تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین اعتماد سازمانی در رابطة بین پارتی‌بازی و عملکرد شغلی نقش میانجی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها