تحلیل ثانویۀ علل وقوع طلاق در استان ایلام در سال 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از مسائل اجتماعی که در سال‌های اخیر اهمیت فزاینده‌ای یافته و ابعاد پیچیده‌ای پیدا کرده، مسئلۀ طلاق است. شکل‌گیری و گسترش این مسئله منجر به فروپاشی نهاد خانواده و نابسامانی اجتماعی و فرهنگی در جامعه می‌شود که بروز مسائل اجتماعی دیگری همچون بزهکاری و انحرافات اجتماعی از پیامدهای آن می‌باشد. مطالعه و اقدام در جهت تغییر چنین وضعیتی یا ارائۀ راه‌حل، نیازمند رویکردهای جامعه‌شناختی است. بر اساس آمارهای رسمی، در کل کشور، طلاق در سال 1390 نسبت به سال 1391، 8 درصد و در سال 1394، 17 درصد رشد را تجربه کرده است. استان ایلام به عنوان محدودۀ جغرافیایی این پژوهش نیز از داشتن چنین شرایطی همچون شرایط کلی کشور مستثنی نیست. پژوهش حاضر با استفاده از روش تمام‌شماری و تحلیل ثانویۀ اطلاعات به بررسی و مطالعۀ علل درخواست و وقوع طلاق در میان زوجین استان ایلام پرداخت و به این پرسش پاسخ داد که علل و عوامل مهم درخواست طلاق کدامند؟ جامعۀ آماری پژوهش شامل زوجین متقاضی طلاق یا طلاق‌یافته در استان ایلام در سال‌های 1390 تا 1394 بود. اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق پرونده‌های موجود در مراکز ساماندهی و کاهش طلاق سازمان بهزیستی به صورت سرشماری و تحلیل ثانویه به دست آمد. نتایج نشان داد که در بین علل مؤثر بر درخواست طلاق، فقدان تفاهم اخلاقی و مشکلات اقتصادی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد‌اند. از بین فرضیه‌های تحقیق، سابقۀ اعتیاد، میزان تحصیلات، نسبت فامیلی، آشنایی قبلی و سن زوجین تأیید شد که با علت درخواست طلاق رابطۀ معناداری را به نمایش گذاشتند.

کلیدواژه‌ها