بررسی روابط سیاسی حسن‌خان والی با حکومت مرکزی قاجار (شاهزادگان قاجاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با روی کار آمدن حکومت قاجاریه و مرگ زودهنگام آقامحمدخان روند ادارۀ ایالات و ولایات مختلف به طور کلی تغییر کرد. همواره یکی از مهمترین اقدامات حکومت مرکزی برای نظارت و تسلط بر ایلات و طوایف ایجاد رابطه با حکام محلی بود که تحت تأثیر این شرایط شکل گرفت. این اقدام از طریق گماشتگان حکومت مرکزی در نواحی مختلف امکان‌پذیر بود. با روی کار آمدن حکومت قاجار و به تخت نشستن فتحعلی‌شاه این سیاست در پیش گرفته شد. او با گماشتن محمدعلی‌میرزا دولتشاه به حکومت کرمانشاهان توانست تسلط خود را بر والیان پشتکوه حفظ کند. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال انجام شد که: روابط محمدعلی‌میرزا دولتشاه با والیان پشتکوه چگونه بوده است؟ یافته‌های این پژوهش که رویکردی توصیفی- تحلیلی داشت بیانگر آن بود که محمدعلی‌میرزا با سیاست مسالمت­آمیز خود توانست تا پایان عمر والیان پشتکوه را با حکومت مرکزی ایران همراه کند

کلیدواژه‌ها