تحلیل کارکردی سیستم اتوبوسرانی از نگاه شهروندان (مطالعۀ موردی: شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

رشد روز افزون جمعیت باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در شهرها شده است. بخشی از این مشکلات مربوط به حمل و نقل درون‌شهری است که چالش‌هایی همچون: افزایش زمان سفر، آلودگی زیست محیطی و مشکلات روحی - روانی را به دنبال دارد؛ لذا مدیران شهری به دنبال سیستم‌های جایگزین برای کاهش استفاده از خودروهای شخصی و تردد آسان و سریع در داخل شهر هستند که یکی از راهکارهای موجود، استفاده از حمل و نقل عمومی است. نحوۀ مطلوب خدمات‌رسانی در بخش حمل و نقل عمومی و کارکرد مطلوب آن می‌تواند رضایتمندی شهروندان و کاهش حجم خودرو در راه‌های درون‌شهری را در پی داشته باشد. اهمیت حمل و نقل عمومی و ویژگی‌های کالبدی و توپوگرافی شهر ایلام، اهمیت استفاده از اتوبوس‌های درون‌شهری را دوچندان کرده است. در این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده، میزان رضایتمندی شهروندان از کارکرد سیستم اتوبوسرانی شهر ایلام مورد بررسی قرار گرفته است. در راستای این بررسی، پس از تهیۀ پرسشنامه با توجه به جامعۀ آماری، حجم نمونه به میزان 383 نفر انتخاب شد که به صورت تصادفی مورد پرسش قرار گرفتند. پردازش و تجزیه و تحلیل دادها (آمار توصیفی و استنباطی) نیز با بهره‌گیری از روش‌های آماری در نرم‌افزار SPSS با استفاده از آزمون T تک‌نمونه‌ای انجام شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که از نگاه شهروندان، سیستم اتوبوسرانی شهر ایلام از نظر خدماتی‌دهی و کارکردی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و عدم رضایت آنان را به دنبال داشته است؛ لذا توسعۀ خدمات‌دهی در این بخش می‌تواند موجب استقبال شهروندان از سیستم اتوبوسرانی شود و کاهش استفاده از خودروهای شخصی را در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها