بررسی میزان تأثیر استفاده از فضای مجازی برارزش‌های خانواده(مطالعه‌ی موردی:‌ معلمان مقطع متوسطه سازمان آموزش و پرورش استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه در ‌فن‌آوری اطلاعات ارتباطات انقلاب شگرفی به وجود آمده که زندگی همه‌ی انسان‌ها‌ی روی کره‌ی ‌‌‌زمین‌ را‌‌ تحت تأثیر قرارداده است. با ورود رایانه و اینترنت در میان خانواده‌ها، ارزش‌های اجتماعی، تحت تأثیرقرار گرفته وتغییراتی در رفتار و ‌گفتمان نسل جوان به وجود آمده است. با توّجه به نقش فضای مجازی در توسعه‌ی جوامع، در جامعه‌ی ما نیز به فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اهمیت داده شده است. یکی ازعوامل اجتماعی شدن، استفاده جوانان از فضای مجازی است. قرار گرفتن در فضای مجازی، وسایل مؤثری در فرآیند جامعه‌پذیری کودکان و نوجوانان و سمت وسو دادن به نگرش‌ها وگرایش‌های ارزشی آنان دادند . هدف پژوهش حاضر، «بررسی میزان تأثیر‌استفاده از فضای مجازی بر‌ارزش‌های خانواده» است. این پژوهش، توصیفی و ازنوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری آن،320‌نفر از دبیران مدارس متوسطه‌ی استان ایلام می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران، 170 نفر‌به عنوان نمونه، انتخاب شدند. ‌ابزارگردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ محقق ساخته بود. و ‌پایایی و قابلیت اعتماد آن، با استفاده از آلفای کرونباخ87/0 مورد تأیید قرار گرفت. نتایج استخراج نشان می‌دهد که: 1)ارزش‌های خانوادگی در میان افرادی که از‌فضای مجازی استفاده می‌کنند و‌افرادی که استفاده نمی‌کنند،‌ متفاوت است؛ 2) ‌این ارزش‌ها در میان استفاده‌کنندگان از فضای مجازی، متناسب با طول زمان استفاده (روزانه، هفتگی، ماهانه) استفاده از فضای مجازی متفاوت است؛ 3) ارزش‌های خانوادگی افرادی که فضای مجازی استفاده می‌کنند، با توجه به نوع استفاده ازفضای مجازی متفاوت است.

کلیدواژه‌ها