رابطه‌یبین هوش سازمانی و چابکی سازمانی در استانداری ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سرعت و دانایی از دیدگاه بسیاری از محققان و نظریه‌پردازان، مهمترین ثروت سازمان‌ها در هزاره‌یسوم به شمار می‌آید. سازمان‌های امروزی بایستی استراتژی‌های خود را بر محور این دو مهم، طراحی نمایند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه‌ی بین هوش سازمانی و چابکی سازمانیدر استانداری استان ایلاممی‌باشد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی، از نوع پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی است. برای سنجش متغیر هوش سازمانی از پرسش‌نامه‌ی استاندارد «کارل آلبراخت» و برای سنجش چابکی سازمانیاز پرسش‌نامه‌ی«محقق ساخته» استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق،کارکنان و مدیران استانداری ایلام می‌باشد. نمونه 123 نفری از بین آنان،با استفاده از جدول مورگان، انتخاب گردیده است. آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون، برای تعیین رابطه معناداری، انجام شده است. نتایج، حاکی از آن است که بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی در استانداری ایلام، رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین بین بینش استراتژیک، سرنوشت مشترک، تمایل به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکردو چابکی سازمانی در استانداری استان ایلام، رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها