بررسی تأثیر سیستم کنترل کیفیت شش سیگما بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: شرکت نفت چشمه‌خوش دهلران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بهبود عملکرد یکی از مهمترین اهداف هر سازمان به شمار می‌رود. سیستم کنترل کیفیت شش سیگما متدولوژی بهبود مستمر کیفیت است که با کاهش تغییرات ذاتی فرایند انجام می‌شود. از تکنیک‌های بهبود فرایند که در پنج دهۀ اخیر مورد استفاده قرار گرفته، شش سیگما به عنوان مؤثرترین تکنیک بهبود کیفیت مطرح شده است. این تکنیک باعث بهبود عملکرد و افزایش میزان رضایت مشتری می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیستم کنترل کیفیت شش سیگما بر عملکرد شرکت نفت چشمه‌خوش دهلران صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش در زمرۀ تحقیقات توصیفی - همبستگی قرار می‌گیرد. جامعۀ آماری آن نیز شامل کلیۀ مدیران، سرپرستان و کارشناسان شرکت نفت چشمه‌خوش دهلران به تعداد 400 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 196 نفر محاسبه گردید. ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسشنامه بود که برای بررسی روایی آن از نظر خبرگان و برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ (832/0) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده نیز از طریق مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار آموس صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سیستم کنترل کیفیت شش سیگما بر عملکرد شرکت نفت چشمه‌خوش دهلران تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها