اعتماد اجتماعی مؤثر بر رویه‌ای شدن مشارکت مردم در توسعۀ منطقۀ ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

رویکرد توسعۀ مشارکتی سعی دارد خلأ عظیم مشارکت عمومی در فرایند توسعۀ محلی را پر کند؛ درواقع مشارکت افراد در توسعه به خودی خود یک هدف تلقی می‌شود. با توجه به اینکه استان ایلام به عنوان یکی از مناطق محروم کشور نیازمند مشارکت واقعی مردم در توسعه است، این مقاله با هدف شناخت و تحلیل اعتماد اجتماعی مؤثر بر رویه‌ای شدن مشارکت مردم در توسعۀ منطقۀ ایلام نگاشته شده است. روش تحقیق نیز کمی و نوع آن، توصیفی- تحلیلی است؛ جامعۀ آماری آن هم شامل جمعیت 15 سال به بالای استان ایلام می‌باشد که 439 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. اعتبار تحقیق، صوری و پایایی آن بر مبنای محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ (کل) برابر با 788/0 است. داده‌های تحقیق با استفاده از آماره‌‌های توصیفی (میانگین) و استنباطی (رگرسیون خطی) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج آمار توصیفی نشان داد که بیشترینمیانگین را به ترتیب، شاخص‌های اعتماد شخصی (0638/3)، اعتماد کل (8838/2)، اعتماد نهادی (8517/2) و اعتماد تعمیم‌یافته (7358/2) به خود اختصاص داده‌اند و کمترین میانگین متعلق به شاخص رویه‌ای شدن مشارکت مردم در توسعۀ منطقۀ ایلام (2609/2) بوده است. نتایج تحلیل رگرسیونی تحقیق نیز نشان داد که دو شاخص اعتماد شخصی و اعتماد نهادی به ترتیب با میزان بتای 245/0 و 192/0 بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته، یعنی رویه‌ای شدن مشارکت مردم در توسعۀ منطقۀ ایلام داشته‌اند و رابطۀ آنها معنادار بوده است.

کلیدواژه‌ها