تأثیر رهبری اصیل بر خودکارآمدی کارکنان با تأکید بر نقش فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر خودکارآمدی کارکنان، سبک رهبری حاکم بر سازمان است. مطالعۀ حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری اصیل بر خودکارآمدی کارکنان دانشگاه ایلام از طریق فرهنگ سازمانی صورت گرفته است. این پژوهش از نوع مطالعات پیمایشی و از نظر هدف، توسعه‌ای - کاربردی است. جامعۀ آماری آن را تمامی کارکنان دانشگاه ایلام تشکیل می‌دهند که از میان آنان با استفاده از فرمول کوکران، نمونه‌ای به تعداد 200 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامۀ استاندارد بود که روایی آن توسط خبرگان و پایایی همۀ متغیرهای تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش مدلسازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که رهبری اصیل هم به صورت مستقیم و هم از طریق فرهنگ سازمانی بر خودکارآمدی کارکنان تأثیرگذار است و رهبران اصیل می‌توانند از طریق تبادلات اجتماعی مثبت با کارکنان خود باعث شوند آنان با علاقه و شور بیشتری کار کنند و از طریق خودآگاهی، روراست بودن، تصمیم­گیری بر اساس استانداردهای اخلاقی درونی‌شده و توانایی تحلیل واقعگرایانه، خودکارآمدی کارکنان را بالا برند. در مجموع می­توان گفت که مدیران دانشگاه می‌توانند با استفادۀ بیشتر از این سبک رهبری، میزان کارآمدی کارکنان خود را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها