بررسی رابطۀ بین اعتماد اجتماعی و نزاع فردی در بین جوانان شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین اعتماد اجتماعی و نزاع فردی در بین جوانان شهر ایلام انجام شده است. جامعۀ آماری این مطالعه را کلیۀ جوانان (دختر و پسر) شهر ایلام به تعداد 49 هزار و 908 نفر تشکیل داده است که بر اساس فرمول کوکران، 382 نفر از آنها به عنوان نمونۀ آماری به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق، پیمایشی و تکنیک جمع‌آوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود. بر اساس یافته‌های پژوهش، میزان اعتماد اجتماعی از نظر جوانان شهر ایلام، 46/3 است که نشان می‌دهد میزان آن بالاتر از سطح متوسط قرار دارد؛ همچنین میزان نزاع و درگیری در بین جوانان شهر ایلام بر حسب سطح تحصیلات و نوع جنس (مرد، زن)، تفاوتی معنادار را نشان داد؛ اما بین سن، وضعیت تأهل، نوع منطقۀ شهری محل سکونت با نزاع و درگیری، رابطه­ای مشاهده نشد. نتایج حاصل از تحلیل یافته‌ها نیز نشان داد که بین اعتماد اجتماعی و نزاع فردی جوانان با مقدار 315/0- و سطح معناداری 003/0 رابطۀ معناداری وجود دارد؛ بدین معنا که با کاهش/ افزایش میزان اعتماد اجتماعی به نهادها میزان نزاع و درگیری فردی نیز افزایش/ کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها