بررسی رابطۀ بین سرمایۀ جسمانی و میزان پذیرش اجتماعی (جامعۀ آماری: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مطالعۀ حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین سرمایۀ جسمانی و پذیرش اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در سال 1396 به روش پیمایشی انجام شد. چارچوب نظری آن هم بر اساس نظریۀ «گافمن»، «بوردیو» و «گیدنز» و «مکتب مبادله» تنظیم گردید. روش نمونه‌گیری نیز تصادفی طبقه‌ای بود و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 352 نفر انتخاب شد. در این پژوهش از پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ سرمایۀ جسمانی و پرسشنامۀ استاندارد پذیرش اجتماعی مارلو و کراون به ترتیب با آلفای کرونباخ 84% و 68% استفاده گردید. برای تحلیل داده‌ها نیز از دو بخش آمار توصیفی و آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T، آنالیز واریانس و آزمون من ویتنی بهره گرفته شد. یافته‌های استنباطی نشان می‌دهد که بین مؤلفه‌های تناسب اندام، جراحی زیبایی، پوشش بر حسب مد، رشتۀ تحصیلی، وضعیت تأهل، مقطع تحصیلی، طبقۀ اجتماعی و وضعیت شغلی با میزان پذیرش اجتماعی، رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین آرایش بدن، رژیم غذایی، سن و جنسیت با میزان پذیرش اجتماعی، رابطۀ معناداری وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها