بررسی رابطۀ بین سبک زندگی متأثر از فضای مجازی و طلاق عاطفی در شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

رسانه‌های جمعی، به‌ویژه فضای مجازی باعث تغییر و تحولات بسیاری در زندگی و سبک زندگی مردم شده است. میزان گرایش افراد به این فضا تحت تأثیر ویژگی­های فردی و عوامل اجتماعی متفاوتی می­باشد؛ تأثیرپذیری سبک زندگی از فضای مجازی، پیامدهای گوناگونی دارد. بنابر بر نظر جامعه‌شناسان متخصص در این حوزه، یکی از این پیامدها، رشد و قوام طلاق عاطفی است. طلاق عاطفی، محصول استراتژی‌های سرمایه‌گذاری فردی یا جمعی و آگاهانه یا ناآگاهانه در ایجاد و بازتولید ارتباطات اجتماعی است.
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین سبک زندگی متأثر از فضای مجازی و طلاق عاطفی، به صورت پیمایشی، در بین 361 نفر از متأهلان شهر ایلام در سال 1395 انجام شده است. شیوۀ نمونه‌گیری در این تحقیق،‌ نمونه‌گیری چند مرحله‌ای‌ بوده و تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفته است. مهمترین یافته‌های این پژوهش بدین قرار است: میانگین نمرۀ سبک زندگی متأثر از فضای مجازی در بین زنان و مردان یکسان است. میانگین نمرۀ سبک زندگی متأثر از فضای مجازی بر حسب میزان تحصیلات متفاوت می­باشد؛ همچنین بین سبک زندگی متأثر از فضای مجازی و طلاق عاطفی، رابطۀ معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها