کارآفرینی و نقش آن در توسعۀ پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از ابزار­های مهم برای برنامه‌ریزی و رسیدن به توسعۀ جوامع روستایی، کارآفرینی است. امروزه با توجه به مشکلات موجود در این جوامع، توجه و تأکید بر کارآفرینی روستایی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کارآفرینی می‌تواند با خلق فرصت‌های جدید اشتغال و درآمد، نقش مؤثری در بهبود وضع اقتصادی و معیشتی روستا­ها داشته باشد. این مقاله با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی و نقش آن در توسعۀ پایدار روستا­های استان ایلام نوشته شد. روش انجام تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات آن، کتابخانه­ای و میدانی بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات هم از آزمون T تک‌نمونه‌ای با تحلیل مؤلفه­های اصلی استفاده شد. جامعۀ آماری تحقیق، کارآفرینان برتر روستایی استان ایلام و تعداد معرفی‌شده از سوی استانداری ایلام، 50 کارآفرین بود که با توجه به تعداد کل، همگی برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. برای سنجش روایی پرسشنامۀ تنظیم‌شده نیز از تکنیک روایی محتوایی و صوری با قضاوت متخصصان (اساتید دانشگاه) دربارۀ سؤال­های تحقیق، استفاده گردید. پایایی ابزار سنجش تحقیق نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مشخص شد که برای همۀ ابعاد مورد بررسی، بالای 75/0 می‌باشد و نشان‌دهندۀ قابلیت مطلوب پرسشنامه است. نتایج به دست آمده نشان داد که از بین عوامل مؤثر بر کارآفرینی، عامل اقتصادی، اثرگذارترین عامل در محدودۀ مورد مطالعه است. در بعد اقتصادی، شاخص تسهیلات بانکی با میانگین 64/3، بالاترین رتبه را به خود اختصاص داد؛ همچنین نتایج نشان داد که کارآفرینی روستایی، یکی از زمینه‌های مناسب برای ایجاد اشتغال در بخش‌های کشاورزی و غیرکشاورزی و یکی از عوامل مهم در دستیابی روستا­ها به توسعۀ پایدار است.

کلیدواژه‌ها