تحلیل فضایی و سنجش وضعیت شهرستان‌های استان ایلام از لحاظ برخورداری از شاخص‌های بهداشتی - درمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بهبود وضعیت بهداشت و سلامت شهروندان یکی از نشانه­های ارتقا و توسعة انسانی در هر جامعه­ای می‌باشد و به عنوان مسئله‌ای ضروری و مهم مدّ نظر برنامه‌ریزان است. پژوهش حاضر که از نوع توصیفی- تحلیلی است، با هدف بررسی و تحلیل فضایی شهرستان‌های استان ایلام از لحاظ برخورداری از شاخص‌های بهداشتی - درمانی صورت گرفته و داده‌های مورد نیاز آن از سالنامۀ آماری 1391 استان ایلام به دست آمده است. در راستای انجام این تحقیق، شاخص‌های بهداشتی - درمانی با بهره­گیری از تکنیک تحلیل عاملی و با استفاده از 20 شاخص که به 4 عامل برتر کاهش یافتند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می­دهد که محرومیتی کلی در سطح استان از نظر برخورداری از شاخص‌های بهداشتی - درمانی وجود دارد و توزیع امکانات موجود نیز چندان متناسب با توان و نیاز جمعیتی شهرستان‌ها صورت نگرفته است. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی، اکثر شهرستان‌های استان (مهران، دره‌شهر، دهلران و شیروان - چرداول) از لحاظ شاخص‌های مورد مطالعه، محروم یا نیمه‌برخوردار هستند و ایوان، ایلام و آبدانان از لحاظ بهره‌مندی از شاخص‌های بهداشتی – درمانی، در ردیف برخوردارترین و مهران و دره‌شهر در ردیف محروم‌ترین شهرستان‌ها قرار دارند

کلیدواژه‌ها