بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر رفتار باروری در بین زنان 15-49 سالۀ شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بسیاری از صاحب‌نظران علوم اجتماعی؛ به‌ویژه جمعیت‌شناسان معتقدند که رشد جمعیت، حاصل سه عامل مهم جمعیت‌شناختی (مهاجرت، مرگ و میر و باروری) است که خود این عوامل نیز تحت تأثیر مؤلفه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... می‌باشند. هدف این تحقیق، بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر رفتار باروری در بین زنان شهر ایلام است. جامعۀ آماری این مطالعه را زنانِ حداقل یکبار ازدواج کردۀ 15-49 سالۀ ساکن شهر ایلام تشکیل می‌دهند که 370 نفر از آنان بر اساس فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامۀ محقق‌ساخته و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss و روش‌های آماری ضریب همبستگی تااوبی­کندال و رگرسیون استفاده شد. یافته­ها نشان می‌دهد که قدرت تبیین‌کنندۀ متغیرهای مستقل برابر با 546/0 و مقدار (بتا) ضرایب استاندارد متغیر «نگرش در مورد استفاده از وسایل پیشگیری» برابر با 270/0، «طول مدت ازدواج» برابر 211/0، «سن ازدواج» برابر با 232/0، «سن» برابر با 081/0، استفاده از وسایل پیشگیری برابر با 082/0 و «رضایت از زندگی زناشویی» برابر با 063/0 بوده است؛ امّا تحصیلات، درآمد خانواده، ترجیح جنسی و تقدیرگرایی، چهار متغیری هستند که در سطح 95 و 99 درصد معنادار نشده بودند و در روش گام به گام در مدل حذف شدند.

کلیدواژه‌ها