حضور در مسجد و ارزش‌های اسلامی در بین جوانان استان ایلام (با تأکید بر شهادت‌طلبی و ایثارگری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی چگونگی تأثیر مساجد بر ارزش­های اسلامی با تأکید بر شهادت­طلبی و ایثارگری پرداخته است. روش‌ انجام آن نیز کیفی و استفاده از مصاحبۀ ‌گروه­های متمرکز بوده است. شیوۀ نمونه‌گیری در روش کیفی، نظری است. در این شیوه، حجم نمونه از پیش، تعیین نمی‌شود و از طریق اشباع داده­ها به دست می‌آید که در این پژوهش، با توجه به تکرار داده‌ها به 30 نفر رسید. ابزار گردآوری اطلاعات در این روش، مصاحبه با گروه‌های متمرکز بود. گروه­ها بر اساس ویژگی­های جمعیت‌شناختی همچون: سن، شغل، جنسیت و تحصیلات تفکیک شدند که در طی چهار مصاحبه به انجام رسید. برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد از تکنیک اعتباریابی و تأیید کلیات یافته‌ها توسط اعضا استفاده شد. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از نظریۀ زمینه‌ای (GT) بود و با اجرای مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی به ترتیب 35 مفهوم اولیه، 8 مقولۀ عمده و 3 مقوله هستۀ نهایی از داده­های کیفی استخراج شد. مقولات عمدۀ مستخرج از داده­های کیفی نیز علاوه بر اشاره به نقش تهاجم فرهنگی در کاهش گرایش به حضور در مساجد، به نقش تبلیغات رسانه‌ای، مسئولان و ائمۀ جماعت، افزایش دانش و آگاهی دینی و ... در افزایش گرایش به حضور در مساجد تأکید نمود؛ همچنین نتایج حاکی از آن بود که حضور در مساجد، موجب تقویت روحیۀ خودسازی، شهادت‌طلبی و ایثارگری و گرایش به رفتارهای اسلامی؛ همچون: امر به ‌معروف و نهی از منکر، عبادت، جهاد در راه خدا، اخلاص، فداکاری، دعا و نیایش و ... می‌شود.

کلیدواژه‌ها