ارزیابی میزان عملکرد رسانه‌های جمعی بر فرهنگ‌سازی ارزش‌های زیست‌محیطی از دیدگاه فرهنگیان منطقۀ دهلران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: امروزه رسانه‌های جمعی به ‌عنوان مهمترین رکن ارتقای دانش جامعه، نقش بی‌بدیلی در جلب توجه افکار عمومی در جهت بسط و فرهنگ‌سازی ارزش‌های زیست‌محیطی دارند. هدف این پژوهش ارزیابی میزان عملکرد رسانه‌های جمعی بر فرهنگ‌سازی در مورد ارزش‌های زیست‌محیطی از دیدگاه فرهنگیان منطقۀ دهلران است.
روش بررسی: این تحقیق با استفاده از روش توصیفی - پیمایشی انجام شده است که جامعۀ آماری آن شامل 881 نفر از فرهنگیان منطقۀ دهلران در سال 94-1393 می‌باشد. حجم نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان و کرجسی، 267 نفر تعیین شد و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه­ای، 134 مرد و 133 زن انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه نیز با استفاده از نظر جمعی از کارشناسان عضو انجمن محیط زیست و متخصصان مباحث زیست‌محیطی در مدارس به دست آمد و پایایی آن، توسط یک نمونۀ تصادفی 30 نفره با روش آلفای کرونباخ، 84/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل در بخش آمار استنباطی از آزمون آزمون کولموگروف اسمیرنف و آزمون دو جمله‌ای (نسبت‌ها) استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان می­دهد که به طور کلی، از دیدگاه فرهنگیان منطقۀ دهلران، میزان عملکرد رسانه‌های جمعی بر نهادینه کردن ارزش‌های زیست‌محیطی در سطح پایینی قرار دارد.
نتیجه‌گیری: رسانه‌های جمعی باعث فرهنگ‌سازی در مورد ارزش‌های زیست‌محیطی در بین فرهنگیان منطقۀ دهلران نمی‌شوند؛ بنابراین لازم است که مسئولان و دست‌اندرکاران با بهره‌گیری از ظرفیت همۀ رسانه‌های جمعی، اقدامات لازم را برای بهبود عملکرد خود در راستای فرهنگ‌سازی ارزش‌های زیست‌محیطی در بین فرهنگیان منطقۀ دهلران به عمل آورند.

کلیدواژه‌ها