بررسی عملکرد شهرداری در چهارچوب حکمروایی خوب و شایستۀ شهری (مورد مطالعه: نواحی شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

روش این پژوهش، با توجه به مؤلفه‌های مورد بررسی و ماهیت کاربردی آن، توصیفی- تحلیلی می‌باشد که داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز آن به دو شیوۀ کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری شده است. هدف از این پژوهش بررسی عملکرد شهرداری ایلام بر اساس شاخص‌های حکمروایی شایسته و خوب شهریاست و محدودۀ جغرافیایی آن، شهر ایلام است که در سرشماری سال 1390 برابر 172 هزار و 213 نفر بوده است. جامعۀ آماری تحقیق نیز 42 هزار و 613 خانوار ساکن شهر ایلام و حجم نمونه 397 نفر سرپرست خانوار بوده است که به روش تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران، انتخاب شده‌اند. برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ، استفاده شد که مقدار محاسبه‌شده 86/0 به دست آمد. در این تحقیق، پنج شاخص: مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، مشارکت، برابری (عدالت)، اثربخشی و کارآمدی، مورد استفاده قرار گرفته است. برای تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار spss و آزمون T تک‌نمونه‌ای استفاده شده و ارزش‌گذاری متغیرها با بهره‌مندی از طیف لیکرت صورت گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش، حاکی از آن است که سطح تمام شاخص‌های حکمرانی خوب در شهر ایلام، پایین‌تر از سطح متوسط طیف لیکرت است؛ لذا می‌توان گفت که نواحی این شهر از لحاظ این مؤلفه‌ها در سطح نامطلوبی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها