اثربخشی آموزش مسائل مربوط به دورۀ بلوغ بر میزان آگاهی دانش‌آموزان دختر دورۀ متوسطۀ اول شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه، یک مطالعۀ نیمه‌آزمایشی است که با هدف بررسی اثربخشی آموزش مسائل مربوط به دورۀ بلوغ بر میزان آگاهی دانش‌آموزان دختر دورۀ متوسطۀ اول شهر ایلام انجام شد. طرح به کار رفته در این پژوهش، طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و گروه آزمایش و مرحلۀ پیگیری دو ماهه بود. جامعۀ آماری پژوهش نیز شامل دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطۀ شهرستان ایلام در دبیرستان‌های دخترانۀ شاهد آل‌یاسین و ولایت در سال تحصیلی 94- 95 بود که از طریق نمونه‌گیری در دسترس از بین دبیرستان‌های سطح شهر ایلام انتخاب شد. اطلاعات از طریق پرسشنامۀ استاندارد «میزان آگاهی از مسائل و مشکلات بلوغ» (شیرزادی و همکاران، 1391) و برنامۀ مداخله‌گر آگاهی از بلوغ جمع‌آوری شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که تفاوت میزان آگاهی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطۀ شهر ایلام در زمینۀ بلوغ، قبل و بعد از آموزش از لحاظ آماری در سطح 01/.>p معنادار است؛ به عبارت دیگر، چون مقدار 038/8=F محاسبه‌شده در درجۀ آزادی 1 و 118 از مقدار جدول بیشتر می‌باشد، بین میزان آگاهی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطۀ شهر ایلام در زمینۀ بلوغ، قبل و بعد از آموزش، تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان می‌دهد که علی‌رغم تمایل اکثریت دختران به دانش بلوغ، آگاهی و عملکرد آنان در مورد بلوغ و رعایت نکات بهداشتی، ضعیف بوده است. یافته‌ها همچنین حاکی از آن است که در آموزش مسائل و مشکلات مربوط به دورۀ بلوغ به دختران نباید تنها به مسائل فیزیکی بلوغ اکتفا کرد؛ بلکه توجه به مسائل روانشناختی آنها می‌تواند بسیار مؤثرتر واقع شود.

کلیدواژه‌ها