شناسایی موانع توسعۀ کارآفرینی در میان دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی (مطالعۀ موردی: فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از مهمترین مسائل و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی حال حاضر و آیندۀ بسیاری از کشورها؛ از جمله ایران، معضل بیکاریِ دانش‌آموختگان دانشگاهی است. از آنجا که توسعۀ کارآفرینی، راهکاری مناسب برای رویارویی با این مسئله قلمداد می‌شود، در این پژوهش به شناسایی و بررسی موانع توسعۀ کارآفرینی در میان فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات کمی است که از لحاظ هدف می‌توان آن را جزء پژوهش‌های کاربردی به حساب آورد. از لحاظ گردآوری داده‌ها نیز از نوع پژوهش‌های توصیفی - پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش را دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های استان ایلام (دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ایلام، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، دانشگاه پیام‌نور مرکز ایلام) تشکیل می‌دهند. 220 نفر از این جامعه به عنوان نمونۀ تحقیق، انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌هایی در اختیار آنها قرار گرفت. روایی پرسش‌نامه (ابزار تحقیق) نیز توسط خبرگان (اساتید دانشگاه) بررسی و تأیید شد و برای تعیین میزان پایایی از آزمون آلفای کرونباخ با ضریب آزمون 86/0 استفاده گردید. داده‌های پژوهش نیز با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS تجزیه و تحلیل شدند. برای شناسایی موانع کارآفرینی از تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که عامل اداری، حقوقی و قانونی با بار عاملی 797/2، مهمترین مانع توسعۀ کارآفرینی در میان فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها