بررسی مطلوبیت فضاهای گذران اوقات فراغت شهروندان ایلام (مطالعۀ موردی: فضاهای سبز شهری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بررسی فضاهای سبز شهری به عنوان بخشی از فضاهای گذران اوقات فراغت و بخش جاندار ساخت کالبدی شهرها که در حفظ و تعادل محیط زیست شهری، تعدیل آلودگی هوا، تفریح، پرورش روحی و جسمی و آسایش روانی شهروندان، نقش عمده­ای ایفا می‌کنند، اهمیت زیادی دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مطلوبیت فضاهای گذران اوقات فراغتِ شهروندان شهر ایلام؛ یعنی فضاهای سبز و پارک‌ها می‌باشد. روش انجام این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و جامعۀ آماری آن را کارشناسان گردشگری و مدیریت شهری تشکیل می‌دهند که با استفاده از روش نمونه‌گیری کوکران، 234 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه، انتخاب شد. جمع‌آوری اطلاعات نیز به شیوۀ میدانی انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمون T یک طرفه نشان داد که فضاهای سبز و پارک‌های شهر ایلام به لحاظ داشتنِ امکانات و ویژگی‌های استاندارد در وضعیت نامناسبی قرار دارند. سرانۀ فضای سبز شهر نیز به نسبت استاندارد ملی و جهانی در سطح بسیار پایین‌تری است؛ بنابراین پارک‌ها و فضاهای سبز شهر از کیفیت مناسبی برای گذران اوقات فراغت برخوردار نیستند.

کلیدواژه‌ها