سلامت روان دانش‌آموزان دورۀ اول متوسطۀ استان ایلام براساس تفاوت جنسیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکترای تخصصی جامعه‌شناسی، گروه جامعه‌شناسی دانشگاه فرهنگیان استان ایلام، ایران(نویسنده مسئول).

2 استادیار گروه روانشناسی، مؤسسه آموزش عالی باختر، ایلام، ایران

10.22034/farhang.2023.182545

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی سلامت روان دانش‌آموزان دورۀ اول متوسطه استان ایلام براساس تفاوت جنسیتی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ اجرا کمی است و به شیوۀ توصیفی انجام گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ دانش‌آموزان دختر و پسر دورۀ اول متوسطۀ استان ایلام در سال تحصیلی 99-1398 است که از این جامعه، نمونه‌ای به تعداد 378 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شد. داده­های مورد نیاز از طریق پرسشنامۀ سلامت عمومی 28 سؤالی گلدبرگ و مصاحبۀ تشخیصی جمع­آوری گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که بر اساس نمرات پرسشنامه، 7/20 درصد و با توجه به نتیجۀ مصاحبه، 74/17 درصد از افراد نمونۀ آماری، مشکلاتی در زمینۀ سلامت روان دارند. میزان مشکلات سلامت روان در میان پسران 3/16 درصد و در بین دختران 3/25 درصد بود. در ابعاد چهارگانۀ سلامت نیز در نارساکنش‌وری اجتماعی 8/29 درصد، در اضطراب و بیخوابی 1/19 درصد، در افسردگی 1/16 درصد و در نشانه­های جسمانی 14 درصد مشکل داشتند. تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که مشکلات دختران در متغیر­های سلامت، اضطراب، افسردگی و نشانه­های جسمانی از پسران بیشتر است و این تفاوت از نظر آماری معنادار می­باشد (05/0> P). یافته‌ها همچنین نشان داد که تفاوتی بین میزان سلامت دانش‌آموزان بر حسب سن والدین، پایۀ تحصیلی و شغل آنها وجود ندارد. نتایج پژوهش بیانگر ضرورت اجرای برنامه­هایی برای ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان در دورۀ نوجوانی توسط متصدیان امر سلامت و اولیای تعلیم و تربیت است.

کلیدواژه‌ها