بررسی تأثیر جو کارآفرینی بر رفتار نوآوری با نقش میانجی اشتیاق کارآفرینانه و تعدیل‌گر جو ریسک‌پذیری و جو پیشگام بودن (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران(نویسنده مسئول).

2 دانشجوی دکتری گروه کارآفرینی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دکترای مدیریت آموزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج.

10.22034/farhang.2023.182544

چکیده

جو کارآفرینی، رفتار نوآوری و اشتیاق کارآفرینانه از عوامل چالش‌برانگیز سازمان‌هاست. مبحث کارآفرینی در حوزۀ آموزش عالی یکی از مباحث بسیار مهم در مدیریت دانشگاهی محسوب ‌می‌شود. در دانشگاه کارآفرین، جو کارآفرینی و اشتیاق کارآفرینانۀ مدیران دانشگاه، شرط لازم برای موفقیت آن دانشگاه در به فعلیت رساندن رفتار نوآوری است. این پژوهش، که با هدف بررسی تأثیر جو کارآفرینی بر رفتار نوآوری و اشتیاق کارآفرینانۀ کارکنان با نقش تعدیل‌گر جو ریسک‌پذیری و جو پیشگام بودن انجام شده، از نظر روش، توصیفی – همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعۀ آماری این مطالعه، کلیۀ مدیران، کارکنان و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی شهر ایلام به تعداد 408 را شامل می‌شد. حداقل حجم نمونه با نرم‌افزار جی پاور، 176 نفر برآورد گردید و به همین تعداد پرسشنامه، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب امگا مک‌دونالد و روایی صوری و محتوایی آن با نظر استاد راهنما مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS28 و Smart PLS4 صورت گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که جو کارآفرینی بر رفتار نوآوری کارکنان، تأثیر معنی‌داری دارد. نقش میانجی اشتیاق کارآفرینی در تأثیر جو کارآفرینی بر رفتار نوآوری کارکنان نیز تأیید گشت.

کلیدواژه‌ها