درآمدی توصیفی - تحلیلی بر شعر لری بر اساس گویش بالاگریوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه.

2 کارشناس ارشد ادبیات تطبیقی، دانشگاه رازی، کرمانشاه(نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد.

10.22034/farhang.2023.182536

چکیده

بن‌مایه‌های ادبیات شفاهی لری، بیانگر هویت تاریخی و فرهنگی آنان است. در این پژوهش توصیفی - تحلیلی به بررسی شعر برخی از شاعران برجسته و مشهوری پرداخته شده است که به گویش بالاگریوه شعر سروده‌اند. این مقاله نشان می‌دهد که این شاعران از محیط طبیعی، فرهنگی و اجتماعی خود تأثیر پذیرفته‌اند و عشق عفیفانه، شرح حماسه و دلاوری در دشواری‌ها و میادین جنگ، شکایت از تلخی­ها و نامرادی‌های روزگار، ترسیم زندگی ساده و کوچ‌نشینی و ... از مضامین پرکاربرد در شعر آنان است.

کلیدواژه‌ها