بررسی تأثیر رویدادهای فرهنگی و درگیری ذهنی بر تصویر و قصد بازدید از مقصد در بین گردشگران بخش سراب میمۀ استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، اهواز، ایران (نویسنده مسئول)

2 گروه مدیریت، واحد اشکذر، دانشگاه آزاد اسلامی، اشکذر، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

10.22034/farhang.2023.169589

چکیده

به دلیل نقش مهم گردشگری در روند رشد و توسعۀ کشور، مدیران صنعت گردشگری همواره با چالش جذب گردشگر و جلب رضایت­مندی مواجه هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رویدادهای فرهنگی و درگیری ذهنی بر تصویر و قصد بازدید از مقصد در بین گردشگران بخش سراب میمه انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش را گردشگران بخش سراب میمه در استان ایلام در بهار 1400 تشکیل دادند که به علت نامشخص بودن تعداد گردشگران در منطقۀ مذکور، 385 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد که بالاترین حجم نمونه است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، پیمایشی از نوع همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بود. داده‌های مورد نیاز با ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شد. پرسشنامه روایی و پایایی قابل قبول داشت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاری با نرم‌افزار Smart Pls نشان داد که رویدادهای فرهنگی و درگیری ذهنی بر تصویر و قصد بازدید از مقصد در بین گردشگران بخش سراب میمه، تأثیر مثبت و معنا­داری دارد. درواقع تصویر مناسب کلی و قصد بازدید مجدد از بخش سراب میمه، مستلزم توجه به برند رویداد، مؤلفه­های ساختاری، رویدادهای فرهنگی، برند مکان، درگیری ذهنی گردشگر، تصویر کلی، تصویر شناختی و تصویر عاطفی از مقصد است و مدیران و بازاریابان گردشگری باید به این عوامل اساسی و مهم، توجه ویژه‌ای داشته باشند.

کلیدواژه‌ها