تحلیل تطبیقی نیازهای فرهنگی دانشجویان دختر و پسر (مطالعۀ موردی: مراکز آموزش عالی استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آمار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (نویسندۀ مسئول)

2 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/farhang.2023.169587

چکیده

مقالۀ حاضر، پیمایشی - توصیفی از نوع علی - مقایسه­ای است که با هدف تحلیل تطبیقی نیازهای فرهنگی دانشجویان دختر و پسر مراکز آموزش عالی استان ایلام انجام شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ دانشجویان دانشگاه‌های استان ایلام به تعداد 16714 نفر در سال تحصیلی1400-1399 بود که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران و به شیوۀ نمونه‌گیری طبقه‌بندی، نمونۀ مورد بررسی به تعداد 374 نفر تعیین شد. ابزار جمع‌آوری داده­ها پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود که پس از اطمینان از روایی آن با بهره­گیری از نظر متخصصان (15 نفر کارشناس) و محاسبۀ پایایی خرده‌مقیاس‌های آن به روش آزمون مجدد و روش همسانی درونی، تکثیر شد. ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها، آمار توصیفی و تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) بود. یافته­های توصیفی نشان داد که میزان نیاز فرهنگی دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر بیشتر است. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نیز نشان داد که جنسیت دانشجویان، حداقل بر یکی از نیازهای فرهنگی تأثیر می­گذارد؛ به طوری که در بین پسران و دختران، بین نیازهای ادبی - هنری و نیازهای تفریحی – ورزشی، تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما بین میزان نیازهای دینی - مذهبی و نیازهای سیاسی - اجتماعی در بین پسران و دختران، تفاوت معناداری وجود ندارد؛ همچنین جنسیت به ترتیب به میزان 9/7 درصد و 6/4 درصد واریانس نیازهای ادبی - هنری و نیازهای تفریحی - ورزشی را تبیین می­کند.

کلیدواژه‌ها