شناسایی موانع به‌کارگیری اینترنت اشیا در صنایع کوچک و متوسط استان ایلام با استفاده از تکنیک دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کردستان(نویسنده مسئول)

10.22034/farhang.2023.169586

چکیده

استفاده از فناوری‌های نوین در صنایع از مدت‌ها پیش در کشورهای توسعه‌یافته آغاز شده است. یکی از این فناوری‌ها اینترنت اشیا می‌باشد. رهبران اینترنت اشیا برای ایجاد بستر فرهنگی نوآوری باید از مردم شروع کنند. اینترنت اشیا حاصل تکامل در فناوری اینترنت است که امکان اتصال اشیا به هم را فراهم می‌سازد و می‌تواند به شکلی گسترده فرایندها و نحوة خدمات‌دهی را تغییر دهد. با وجود کاربردهای فراوان اینترنت اشیا در صنعت، موانع زیادی بر سر راه استقرار آن قرار دارد. در این مقاله ابتدا به شناسایی موانع به‌کارگیری اینترنت اشیا در صنایع کوچک و متوسط استان ایلام، اعم از موانع اقتصادی، فرهنگی، مالی، فنی و ...  با استفاده از تکنیک دلفی فازی پرداخته شد؛ سپس روابط بین آنها با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری مورد سنجش قرار گرفت. جامعۀ آماری پژوهش 15 نفر از خبرگان آشنا به موضوع بودند. 16 مانع به عنوان موانع اصلی به‌کارگیری اینترنت اشیا در صنایع کوچک و متوسط استان ایلام شناسایی شد و ارتباط بین آنها در 6 سطح طبقه‌بندی و در یک شبکۀ تعاملی ترسیم گردید؛ درنتیجۀ نبود سه عامل  حمایت‌های دولت، تحریم و عدم ارتباط و کمبود دانش فنی در بین برنامه‌ریزان در بالاترین سطح قرار گرفتند، فرهنگ‌‌سازی در سازمان‌ها یکی از راهکارهای رفع این موانع است.

کلیدواژه‌ها